V roku 2005 som ukončila magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity. Počas štúdia som pôsobila ako dobrovoľník na kluboch náhradných rodín a letných táboroch v OZ Návrat. Zároveň som v tom období pracovala štyri roky ako konzultantka na Linke detskej dôvery v Košiciach.
Po absolvovaní štúdia som nastúpila do Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach, kde som sa ako psychológ venovala individuálnej terapeutickej práci s deťmi a poskytovala som poradenstvo vychovávateľom. V spolupráci s dobrovoľníkmi z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov sme realizovali v detskom domove aj canisterapiu.
V roku 2006 som sa stala externým lektorom programu PRIDE Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Začala som sa odborne venovať téme náhradného rodičovstva, lektorovala som skupinové prípravy žiadateľov o náhradné rodičovstvo, realizovala som individuálne konzultácie so žiadateľmi v ich domácom prostredí. Interná pozícia psychológa na košickom Úsmeve ako dar (2006 – 2008) mi umožnila venovať sa naplno sprevádzaniu náhradných rodín celým procesom náhradného rodičovstva – od prípravy na náhradné rodičovstvo, cez interakcie s dieťaťom, proces adaptácie, až po riešenie rôznych ťažkostí, ktoré takéto rodiny prežívajú. Spolu s kolegami sme organizovali každý mesiac svojpomocnú skupinu pre náhradné rodiny, rôzne vzdelávacie aktivity pre náhradných rodičov, prímestský tábor pre deti z náhradných rodín a letné tábory pre teenagerov žijúcich v náhradných rodinách.
V roku 2008 som získala certifikát akreditovaného supervízora v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov. Počas rodičovskej dovolenky (2009-2014) som sa externe venovala individuálnym a skupinovým supervíziám vychovávateľov, profesionálnych rodičov a odborných pracovníkov vo viacerých detských domovoch a krízových strediskách. Supervízii psychológov rôznych zariadení (napr. detských domovov) sa venujem doteraz.
Od roku 2015 som pracovala v ambulancii klinickej psychológie Mgr. Lenky Lipanovej ako psychológ v rámci predatestačnej odbornej prípravy. Venovala som sa psychodiagnostickým vyšetreniam klientov, individuálnej  terapeutickej práci s deťmi aj s dospelými, poradenstvu pre rodičov a skupinovej práci s teenagermi z náhradných rodín. Pod odborným vedením som vykonávala terapeutickú prácu s klientmi s rôznymi klinickými symptómami.
V roku 2019 som ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave v špecializačnom odbore klinická psychológia. Počas odbornej prípravy na výkon práce klinického psychológa som absolvovala cyklus vzdelávacích podujatí so zameraním na psychoanalytické porozumenie detského vývinu a filiálnu terapiu (PhDr. Eva Reichelová). Mám ukončený krátkodobý výcvik v relaxačnej psychoterapii (Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii), integratívnej práci s motiváciou a zmenou (Coachingplus) a v práci s rodinou a vzťahovou väzbou (Coachingplus). Absolvovala som sériu vzdelávacích seminárov so zameraním na psychodiagnostickú metódu ROR. Som členom Slovenskej komory psychológov. Absolvujem pravidelnú supervíziu a odborné semináre z oblasti klinickej psychológie.

Aktuálne som zaradená do certifikačnej prípravy na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia v rámci Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii v Bratislave. Som frekventantkou psychodynamického psychoterapeutického výcviku v Slovenskom inštutúte psychodynamickej psychoterapie.